https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพังงา

No.1/7

ทุ่งหญ้าด่านพญาพิพิธ

ทุ่งหญ้าด่านพญาพิพิธ ทุ่งหญ้าด่านพญาพิพิธ
    อ.เมืองพังงา ต.ท้ายช้าง

No.2/7

เหมืองแร่เก่า

เหมืองแร่เก่า เหมืองแร่เก่า
    อ.เมืองพังงา ต.ท้ายช้าง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเกาะยาว

No.3/7

ท่าเรือมาเนา

ท่าเรือมาเนา ท่าเรือมาเนา
    อ.เกาะยาว ต.เกาะยาวน้อย

https://www.lovethailand.org/อำเภอตะกั่วทุ่ง

No.4/7

ป่าชายเลน

ป่าชายเลน ป่าชายเลน
    อ.ตะกั่วทุ่ง ต.ถ้ำ

No.5/7

ท่าเรือสุระกุล

ท่าเรือสุระกุล ท่าเรือสุระกุล
    อ.ตะกั่วทุ่ง ต.ถ้ำ

https://www.lovethailand.org/อำเภอคุระบุรี

No.6/7

ทุ่งหญ้าสะวันนา

ทุ่งหญ้าสะวันนา ทุ่งหญ้าสะวันนา
    อ.คุระบุรี ต.คุระ

https://www.lovethailand.org/อำเภอท้ายเหมือง

No.7/7

ทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย

ทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย ทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย
    อ.ท้ายเหมือง ต.ท้ายเหมือง