https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพังงา

No.1/3

บ้านกลางน้ำ

บ้านกลางน้ำ บ้านกลางน้ำ บ้านกลางน้ำ
    อ.เมืองพังงา ต.ท้ายช้าง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเกาะยาว

No.2/3

หมู่บ้านอันเป้า

หมู่บ้านอันเป้า หมู่บ้านอันเป้า
    อ.เกาะยาว ต.เกาะยาวน้อย

https://www.lovethailand.org/อำเภอคุระบุรี

No.3/3

บ้านมอแกน

บ้านมอแกน บ้านมอแกน บ้านมอแกน
    อ.คุระบุรี ต.คุระ