https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองน่าน

No.1/16

อ่างเก็บน้ำหล่มปูน

อ่างเก็บน้ำหล่มปูน อ่างเก็บน้ำหล่มปูน
    อ.เมืองน่าน ต.ในเวียง

No.2/16

อ่างเก็บน้ำห้วยดง

อ่างเก็บน้ำห้วยดง อ่างเก็บน้ำห้วยดง
    อ.เมืองน่าน ต.ในเวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านหลวง

No.3/16

อ่างห้วยหก

อ่างห้วยหก อ่างห้วยหก
    อ.บ้านหลวง ต.บ้านฟ้า

No.4/16

อ่างเก็บน้ำห้วยสีพัน

อ่างเก็บน้ำห้วยสีพัน อ่างเก็บน้ำห้วยสีพัน
    อ.บ้านหลวง ต.บ้านฟ้า

https://www.lovethailand.org/อำเภอนาน้อย

No.5/16

อ่างเก็บน้ำแหง

อ่างเก็บน้ำแหง อ่างเก็บน้ำแหง
    อ.นาน้อย ต.นาน้อย

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าวังผา

No.6/16

อ่างเก็บน้ำชลสิงห์

อ่างเก็บน้ำชลสิงห์ อ่างเก็บน้ำชลสิงห์
    อ.ท่าวังผา ต.ริม

https://www.lovethailand.org/อำเภอเวียงสา

No.7/16

อ่างเก็บน้ำห้วยแฮด

อ่างเก็บน้ำห้วยแฮด อ่างเก็บน้ำห้วยแฮด
    อ.เวียงสา ต.กลางเวียง

No.8/16

อ่างเก็บน้ำห้วยฮิ

อ่างเก็บน้ำห้วยฮิ อ่างเก็บน้ำห้วยฮิ
    อ.เวียงสา ต.กลางเวียง

No.9/16

เขื่อนน้ำว้า

เขื่อนน้ำว้า เขื่อนน้ำว้า
    อ.เวียงสา ต.กลางเวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอทุ่งช้าง

No.10/16

อ่างเก็บน้ำปอน

อ่างเก็บน้ำปอน อ่างเก็บน้ำปอน
    อ.ทุ่งช้าง ต.ปอน

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงกลาง

No.11/16

อ่างเก็บน้ำเลียบ

อ่างเก็บน้ำเลียบ อ่างเก็บน้ำเลียบ
    อ.เชียงกลาง ต.เชียงกลาง

No.12/16

ฝายข้อมือเหล็ก

ฝายข้อมือเหล็ก ฝายข้อมือเหล็ก
    อ.เชียงกลาง ต.เชียงกลาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอสันติสุข

No.13/16

อ่างเก็บน้ำล้องปู่ทา

อ่างเก็บน้ำล้องปู่ทา อ่างเก็บน้ำล้องปู่ทา
    อ.สันติสุข ต.ดู่พงษ์

No.14/16

อ่างเก็บน้ำน้ำพงษ์

อ่างเก็บน้ำน้ำพงษ์ อ่างเก็บน้ำน้ำพงษ์
    อ.สันติสุข ต.ดู่พงษ์

https://www.lovethailand.org/อำเภอภูเพียง

No.15/16

อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น

อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น
    อ.ภูเพียง ต.ม่วงตึ๊ด

No.16/16

อ่างเก็บน้ำน้ำเกี๋ยน

อ่างเก็บน้ำน้ำเกี๋ยน อ่างเก็บน้ำน้ำเกี๋ยน
    อ.ภูเพียง ต.ม่วงตึ๊ด