https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองปราจีนบุรี

No.1/2

สวนพันธุ์ไผ่

สวนพันธุ์ไผ่ สวนพันธุ์ไผ่
    อ.เมืองปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอกบินทร์บุรี

No.2/2

สถานีทดลองพืชไร่ปราจีนบุรี

สถานีทดลองพืชไร่ปราจีนบุรี สถานีทดลองพืชไร่ปราจีนบุรี
    อ.กบินทร์บุรี ต.กบินทร์