https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

No.1/5

หนองบัว

หนองบัว หนองบัว
    อ.เมืองหนองบัวลำภู ต.หนองบัว

https://www.lovethailand.org/อำเภอนากลาง

No.2/5

อ่างเก็บน้ำห้วยไร่

อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่
    อ.นากลาง ต.นากลาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอสุวรรณคูหา

No.3/5

อ่างเก็บน้ำโคกนกสาริกา

อ่างเก็บน้ำโคกนกสาริกา อ่างเก็บน้ำโคกนกสาริกา
    อ.สุวรรณคูหา ต.นาสี

https://www.lovethailand.org/อำเภอนาวัง

No.4/5

อ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง

อ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง อ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง
    อ.นาวัง ต.นาเหล่า

No.5/5

อ่างผาวัง

อ่างผาวัง อ่างผาวัง
    อ.นาวัง ต.นาเหล่า