https://www.lovethailand.org/อำเภอบางคนที

No.1/5

ตลาดน้ำดอนมะโนรา

ตลาดน้ำดอนมะโนรา ตลาดน้ำดอนมะโนรา
    อ.บางคนที ต.กระดังงา

No.2/5

ตลาดน้ำบางนกแขวก

ตลาดน้ำบางนกแขวก ตลาดน้ำบางนกแขวก
    อ.บางคนที ต.กระดังงา

No.3/5

ตลาดน้ำบางน้อย

ตลาดน้ำบางน้อย ตลาดน้ำบางน้อย
    อ.บางคนที ต.กระดังงา

https://www.lovethailand.org/อำเภออัมพวา

No.4/5

ตลาดน้ำท่าคา

ตลาดน้ำท่าคา ตลาดน้ำท่าคา ตลาดน้ำท่าคา
    อ.อัมพวา ต.อัมพวา

No.5/5

ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา

ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา
    อ.อัมพวา ต.อัมพวา