https://www.lovethailand.org/อำเภอคลองสาน

No.1/3

ล้ง 1919

ล้ง 1919 ล้ง 1919
    อ.คลองสาน ต.สมเด็จเจ้าพระยา

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางกอกใหญ่

No.2/3

ป้อมวิไชยประสิทธิ์

ป้อมวิไชยประสิทธิ์ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ ป้อมวิไชยประสิทธิ์
    อ.บางกอกใหญ่ ต.วัดอรุณ

https://www.lovethailand.org/อำเภอปทุมวัน

No.3/3

สถานีรถไฟหัวลำโพง

สถานีรถไฟหัวลำโพง สถานีรถไฟหัวลำโพง สถานีรถไฟหัวลำโพง
    อ.ปทุมวัน ต.รองเมือง