https://www.lovethailand.org/อำเภอธนบุรี

No.1/2

โบสถ์ซางตาครู้ส

โบสถ์ซางตาครู้ส โบสถ์ซางตาครู้ส โบสถ์ซางตาครู้ส
    อ.ธนบุรี ต.วัดกัลยาณ์

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางรัก

No.2/2

โบสถ์อัสสัมชัญ

โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อัสสัมชัญ
    อ.บางรัก ต.มหาพฤฒาราม