https://www.lovethailand.org/อำเภอหนองหญ้าปล้อง

No.1/3

เขื่อนแม่ประจันทร์

เขื่อนแม่ประจันทร์ เขื่อนแม่ประจันทร์ เขื่อนแม่ประจันทร์
    อ.หนองหญ้าปล้อง ต.หนองหญ้าปล้อง

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่ายาง

No.2/3

อ่างเก็บน้ำเขากระปุก

อ่างเก็บน้ำเขากระปุก อ่างเก็บน้ำเขากระปุก อ่างเก็บน้ำเขากระปุก
    อ.ท่ายาง ต.ท่ายาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแก่งกระจาน

No.3/3

เขื่อนแก่งกระจาน

เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนแก่งกระจาน
    อ.แก่งกระจาน ต.แก่งกระจาน