https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเชียงใหม่

No.1/2

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ริม

No.2/2

พระตำหนักดาราภิรมย์

พระตำหนักดาราภิรมย์ พระตำหนักดาราภิรมย์
    อ.แม่ริม ต.ริมใต้