https://www.lovethailand.org/อำเภอจอมทอง

No.1/10

ถ้ำตอง

ถ้ำตอง ถ้ำตอง
    อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงดาว

No.2/10

ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว
    อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ริม

No.3/10

ถ้ำผาต๊ะ

ถ้ำผาต๊ะ ถ้ำผาต๊ะ
    อ.แม่ริม ต.ริมใต้

https://www.lovethailand.org/อำเภอฝาง

No.4/10

ถ้ำห้วยบอน

ถ้ำห้วยบอน ถ้ำห้วยบอน
    อ.ฝาง ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอพร้าว

No.5/10

ถ้ำหลากลาน

ถ้ำหลากลาน ถ้ำหลากลาน
    อ.พร้าว ต.เวียง

No.6/10

ถ้ำผาปูน

ถ้ำผาปูน ถ้ำผาปูน
    อ.พร้าว ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเวียงแหง

No.7/10

ถ้ำโบราณ

ถ้ำโบราณ ถ้ำโบราณ ถ้ำโบราณ
    อ.เวียงแหง ต.เมืองแหง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่วาง

No.8/10

ถ้ำน้ำออกฮู

ถ้ำน้ำออกฮู ถ้ำน้ำออกฮู
    อ.แม่วาง ต.บ้านกาด

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ออน

No.9/10

ถ้ำเมืองออน

ถ้ำเมืองออน ถ้ำเมืองออน
    อ.แม่ออน ต.ออนเหนือ

No.10/10

ผาน้ำลอด

ผาน้ำลอด ผาน้ำลอด
    อ.แม่ออน ต.ออนเหนือ