https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเชียงใหม่

No.1/8

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.2/8

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงดาว

No.3/8

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์
    อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่แตง

No.4/8

พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน

พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน
    อ.แม่แตง ต.สันมหาพน

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ริม

No.5/8

ขุนหลวงวิลังคะ

ขุนหลวงวิลังคะ ขุนหลวงวิลังคะ
    อ.แม่ริม ต.ริมใต้

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่อาย

No.6/8

อนุสาวรีย์เจ้าแม่มะลิกา

อนุสาวรีย์เจ้าแม่มะลิกา อนุสาวรีย์เจ้าแม่มะลิกา
    อ.แม่อาย ต.แม่อาย

https://www.lovethailand.org/อำเภอสันป่าตอง

No.7/8

เวียงท่ากาน เมืองโบราณ

เวียงท่ากาน เมืองโบราณ เวียงท่ากาน เมืองโบราณ เวียงท่ากาน เมืองโบราณ
    อ.สันป่าตอง ต.ยุหว่า

https://www.lovethailand.org/อำเภอสารภี

No.8/8

เวียงกุมกาม เมืองโบราณ

เวียงกุมกาม เมืองโบราณ เวียงกุมกาม เมืองโบราณ
    อ.สารภี ต.ยางเนิ้ง