https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเชียงใหม่

No.1/17

ขนมเทียน อาหารว่างภาคเหนือ

ขนมเทียน อาหารว่างภาคเหนือ ขนมเทียน อาหารว่างภาคเหนือ
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.2/17

ขนมแตงไทย หรือเข้าหนมบ่าแตง อาหารว่างภาคเหนือ

ขนมแตงไทย หรือเข้าหนมบ่าแตง อาหารว่างภาคเหนือ ขนมแตงไทย หรือเข้าหนมบ่าแตง อาหารว่างภาคเหนือ
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.3/17

ข้าวต้มหัวหงอก อาหารว่างภาคเหนือ

ข้าวต้มหัวหงอก อาหารว่างภาคเหนือ ข้าวต้มหัวหงอก อาหารว่างภาคเหนือ
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.4/17

ขนมฟักทอง ขนมไทย อาหารว่างภาคเหนือ

ขนมฟักทอง ขนมไทย อาหารว่างภาคเหนือ ขนมฟักทอง ขนมไทย อาหารว่างภาคเหนือ
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.5/17

ขนมตาล ขนมไทยโบราณ อาหารว่างภาคเหนือ

ขนมตาล ขนมไทยโบราณ อาหารว่างภาคเหนือ ขนมตาล ขนมไทยโบราณ อาหารว่างภาคเหนือ
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.6/17

ขนมกล้วย อาหารว่างภาคเหนือ ขนมไทย

ขนมกล้วย อาหารว่างภาคเหนือ ขนมไทย ขนมกล้วย อาหารว่างภาคเหนือ ขนมไทย
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.7/17

ขนมมันสำปะหลัง อาหารว่างภาคเหนือ ขนมไทย

ขนมมันสำปะหลัง อาหารว่างภาคเหนือ ขนมไทย ขนมมันสำปะหลัง อาหารว่างภาคเหนือ ขนมไทย
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.8/17

ขนมลิ้นหมา ขนมไทย อาหารว่างภาคเหนือ

ขนมลิ้นหมา ขนมไทย อาหารว่างภาคเหนือ ขนมลิ้นหมา ขนมไทย อาหารว่างภาคเหนือ
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.9/17

ขนมศิลาอ่อน ขนมไทย อาหารว่างภาคเหนือ

ขนมศิลาอ่อน ขนมไทย อาหารว่างภาคเหนือ ขนมศิลาอ่อน ขนมไทย อาหารว่างภาคเหนือ
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.10/17

ขนมวง ขนมไทย อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ

ขนมวง ขนมไทย อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ ขนมวง ขนมไทย อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.11/17

ข้าวหนุกงา งาขี้ม่อน ขนมไทย อาหารว่างภาคเหนือ

ข้าวหนุกงา งาขี้ม่อน ขนมไทย อาหารว่างภาคเหนือ ข้าวหนุกงา งาขี้ม่อน ขนมไทย อาหารว่างภาคเหนือ
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.12/17

ขนมเกลือ ขนมไทย อาหารว่างภาคเหนือ

ขนมเกลือ ขนมไทย อาหารว่างภาคเหนือ ขนมเกลือ ขนมไทย อาหารว่างภาคเหนือ
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.13/17

ข้าววิตู อาหารว่างภาคเหนือ ขนมไทย

ข้าววิตู อาหารว่างภาคเหนือ ขนมไทย ข้าววิตู อาหารว่างภาคเหนือ ขนมไทย
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.14/17

ข้าวควบ ขนมไทยภาคเหนือ

ข้าวควบ ขนมไทยภาคเหนือ ข้าวควบ ขนมไทยภาคเหนือ
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.15/17

งาตำอ้อย ขนมไทย อาหารว่างภาคเหนือ

งาตำอ้อย ขนมไทย อาหารว่างภาคเหนือ งาตำอ้อย ขนมไทย อาหารว่างภาคเหนือ
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.16/17

ข้าวแต๋น ขนมไทย อาหารว่างภาคเหนือ

ข้าวแต๋น ขนมไทย อาหารว่างภาคเหนือ ข้าวแต๋น ขนมไทย อาหารว่างภาคเหนือ
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.17/17

ถั่วต้มอ้อย ขนมภาคเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ

ถั่วต้มอ้อย ขนมภาคเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ ถั่วต้มอ้อย ขนมภาคเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ