https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

No.1/11น้ำตกแม่เฉย
น้ำตกแม่เฉย
น้ำตกแม่เฉย น้ำตกแม่เฉย
อ.เมืองอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ

No.2/11น้ำตกห้วยคอม้า
น้ำตกห้วยคอม้า
น้ำตกห้วยคอม้า น้ำตกห้วยคอม้า
อ.เมืองอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ

No.3/11น้ำตกจำยาง
น้ำตกจำยาง
น้ำตกจำยาง น้ำตกจำยาง
อ.เมืองอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ

No.4/11น้ำตกลานไทรงาม
น้ำตกลานไทรงาม
น้ำตกลานไทรงาม น้ำตกลานไทรงาม
อ.เมืองอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ

No.5/11น้ำตกวังดิน
น้ำตกวังดิน
น้ำตกวังดิน น้ำตกวังดิน
อ.เมืองอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าปลา

No.6/11น้ำตกวังชมภู
น้ำตกวังชมภู
น้ำตกวังชมภู น้ำตกวังชมภู
อ.ท่าปลา ต.ท่าปลา

No.7/11น้ำตกสายรุ้ง
น้ำตกสายรุ้ง
น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกสายรุ้งน้ำตกสายรุ้ง
อ.ท่าปลา ต.ท่าปลา

No.8/11น้ำตกห้วยจันทร์หอม
น้ำตกห้วยจันทร์หอม
น้ำตกห้วยจันทร์หอม น้ำตกห้วยจันทร์หอม
อ.ท่าปลา ต.ท่าปลา

No.9/11น้ำตกภูพญาพ่อ
น้ำตกภูพญาพ่อ
น้ำตกภูพญาพ่อ น้ำตกภูพญาพ่อ
อ.ท่าปลา ต.ท่าปลา

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านโคก

No.10/11น้ำตกห้วยไผ่
น้ำตกห้วยไผ่
น้ำตกห้วยไผ่ น้ำตกห้วยไผ่
อ.บ้านโคก ต.ม่วงเจ็ดต้น

https://www.lovethailand.org/อำเภอลับแล

No.11/11น้ำตกแม่พูล
น้ำตกแม่พูล
น้ำตกแม่พูล น้ำตกแม่พูล
อ.ลับแล ต.ศรีพนมมาศ