https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าปลา

No.1/3เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนสิริกิติ์เขื่อนสิริกิติ์
อ.ท่าปลา ต.ท่าปลา

No.2/3อ่างเก็บน้ำวังชมภู
อ่างเก็บน้ำวังชมภู
อ่างเก็บน้ำวังชมภู อ่างเก็บน้ำวังชมภูอ่างเก็บน้ำวังชมภู
อ.ท่าปลา ต.ท่าปลา

https://www.lovethailand.org/อำเภอน้ำปาด

No.3/3อ่างเก็บน้ำคลองตรอน
อ่างเก็บน้ำคลองตรอน
อ่างเก็บน้ำคลองตรอน อ่างเก็บน้ำคลองตรอน
อ.น้ำปาด ต.แสนตอ