https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

No.1/5พระบรมธาตุศรีสองเมือง
พระบรมธาตุศรีสองเมือง
พระบรมธาตุศรีสองเมือง พระบรมธาตุศรีสองเมือง
อ.เมืองอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ

https://www.lovethailand.org/อำเภอพิชัย

No.2/5เจ้าพ่อพระยาพิชัย
เจ้าพ่อพระยาพิชัย
เจ้าพ่อพระยาพิชัย เจ้าพ่อพระยาพิชัย
อ.พิชัย ต.ในเมือง

No.3/5หลวงพ่อหลักเมือง
หลวงพ่อหลักเมือง
หลวงพ่อหลักเมือง หลวงพ่อหลักเมือง
อ.พิชัย ต.ในเมือง

No.4/5ศาลเจ้าแม่ทับทิม
ศาลเจ้าแม่ทับทิม
ศาลเจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าแม่ทับทิม
อ.พิชัย ต.ในเมือง

No.5/5ศาลเจ้าพ่อพระยาพิชัย
ศาลเจ้าพ่อพระยาพิชัย
ศาลเจ้าพ่อพระยาพิชัย ศาลเจ้าพ่อพระยาพิชัย
อ.พิชัย ต.ในเมือง