https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

No.1/8อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
อ.เมืองอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ

No.2/8หอนาฬิกาอุตรดิตถ์
หอนาฬิกาอุตรดิตถ์
หอนาฬิกาอุตรดิตถ์ หอนาฬิกาอุตรดิตถ์หอนาฬิกาอุตรดิตถ์
อ.เมืองอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านโคก

No.3/8จุดผ่อนปรนชายแดนช่องภูดู่
จุดผ่อนปรนชายแดนช่องภูดู่
จุดผ่อนปรนชายแดนช่องภูดู่ จุดผ่อนปรนชายแดนช่องภูดู่
อ.บ้านโคก ต.ม่วงเจ็ดต้น

No.4/8จุดผ่อนปรนชายแดนช่องมหาราช
จุดผ่อนปรนชายแดนช่องมหาราช
จุดผ่อนปรนชายแดนช่องมหาราช จุดผ่อนปรนชายแดนช่องมหาราช
อ.บ้านโคก ต.ม่วงเจ็ดต้น

https://www.lovethailand.org/อำเภอพิชัย

No.5/8สะพานปรมินทร์
สะพานปรมินทร์
สะพานปรมินทร์ สะพานปรมินทร์
อ.พิชัย ต.ในเมือง

No.6/8กำแพงเมืองพิชัย
กำแพงเมืองพิชัย
กำแพงเมืองพิชัย กำแพงเมืองพิชัย
อ.พิชัย ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอลับแล

No.7/8อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ
อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ
อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ
อ.ลับแล ต.ศรีพนมมาศ

No.8/8อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร
อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร
อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร
อ.ลับแล ต.ศรีพนมมาศ