https://www.lovethailand.org/อำเภอร้องกวาง

No.1/5ถ้ำผานางคอย
ถ้ำผานางคอย
ถ้ำผานางคอย ถ้ำผานางคอย
อ.ร้องกวาง ต.ร้องกวาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอลอง

No.2/5ถ้ำเอราวัณ
ถ้ำเอราวัณ
ถ้ำเอราวัณ ถ้ำเอราวัณ
อ.ลอง ต.ห้วยอ้อ

No.3/5ถ้ำค้างคาวดอยผาหิ่ง
ถ้ำค้างคาวดอยผาหิ่ง
ถ้ำค้างคาวดอยผาหิ่ง ถ้ำค้างคาวดอยผาหิ่ง
อ.ลอง ต.ห้วยอ้อ

https://www.lovethailand.org/อำเภอสอง

No.4/5ถ้ำผาแง่แดง
ถ้ำผาแง่แดง
ถ้ำผาแง่แดง ถ้ำผาแง่แดง
อ.สอง ต.บ้านหนุน

https://www.lovethailand.org/อำเภอหนองม่วงไข่

No.5/5ถ้ำจำปู
ถ้ำจำปู
ถ้ำจำปู ถ้ำจำปู
อ.หนองม่วงไข่ ต.แม่คำมี