https://www.lovethailand.org/อำเภอร้องกวาง

No.1/14อ่างเก็บน้ำแม่ถาง
อ่างเก็บน้ำแม่ถาง
อ่างเก็บน้ำแม่ถาง อ่างเก็บน้ำแม่ถาง
อ.ร้องกวาง ต.ร้องกวาง

No.2/14อ่างเก็บน้ำแม่ลาน
อ่างเก็บน้ำแม่ลาน
อ่างเก็บน้ำแม่ลาน อ่างเก็บน้ำแม่ลาน
อ.ร้องกวาง ต.ร้องกวาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอลอง

No.3/14อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเลา
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเลา
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเลา อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเลา
อ.ลอง ต.ห้วยอ้อ

https://www.lovethailand.org/อำเภอสูงเม่น

No.4/14อ่างเก็บน้ำแม่มาน
อ่างเก็บน้ำแม่มาน
อ่างเก็บน้ำแม่มาน อ่างเก็บน้ำแม่มาน
อ.สูงเม่น ต.สูงเม่น

https://www.lovethailand.org/อำเภอเด่นชัย

No.5/14อ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ
อ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ
อ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ อ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ
อ.เด่นชัย ต.เด่นชัย

No.6/14อ่างเก็บน้ำปกกะล้ง
อ่างเก็บน้ำปกกะล้ง
อ่างเก็บน้ำปกกะล้ง อ่างเก็บน้ำปกกะล้ง
อ.เด่นชัย ต.เด่นชัย

https://www.lovethailand.org/อำเภอสอง

No.7/14แก่งเสือเต้น
แก่งเสือเต้น
แก่งเสือเต้น แก่งเสือเต้น
อ.สอง ต.บ้านหนุน

No.8/14อ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์
อ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์
อ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์ อ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์
อ.สอง ต.บ้านหนุน

No.9/14อ่างเก็บน้ำห้วยกาน
อ่างเก็บน้ำห้วยกาน
อ่างเก็บน้ำห้วยกาน อ่างเก็บน้ำห้วยกาน
อ.สอง ต.บ้านหนุน

No.10/14อ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ
อ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ
อ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ อ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ
อ.สอง ต.บ้านหนุน

No.11/14อ่างเก็บน้ำแม่สอง
อ่างเก็บน้ำแม่สอง
อ่างเก็บน้ำแม่สอง อ่างเก็บน้ำแม่สอง
อ.สอง ต.บ้านหนุน

No.12/14หน่วยปรับปรุงต้นน้ำ
หน่วยปรับปรุงต้นน้ำ
หน่วยปรับปรุงต้นน้ำ หน่วยปรับปรุงต้นน้ำ
อ.สอง ต.บ้านหนุน

No.13/14หล่มด้ง
หล่มด้ง
หล่มด้ง หล่มด้ง
อ.สอง ต.บ้านหนุน

https://www.lovethailand.org/อำเภอหนองม่วงไข่

No.14/14อ่างเก็บน้ำห้วยยอย
อ่างเก็บน้ำห้วยยอย
อ่างเก็บน้ำห้วยยอย อ่างเก็บน้ำห้วยยอย
อ.หนองม่วงไข่ ต.แม่คำมี