https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองแพร่

No.1/4บ้านวงศ์บุรี
บ้านวงศ์บุรี
บ้านวงศ์บุรี บ้านวงศ์บุรี
อ.เมืองแพร่ ต.ในเวียง

No.2/4อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์
อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์
อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์
อ.เมืองแพร่ ต.ในเวียง

No.3/4อนุสาวรีย์ปู่พญาพล และพระยาเมืองไชย
อนุสาวรีย์ปู่พญาพล และพระยาเมืองไชย
อนุสาวรีย์ปู่พญาพล และพระยาเมืองไชย อนุสาวรีย์ปู่พญาพล และพระยาเมืองไชย
อ.เมืองแพร่ ต.ในเวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอวังชิ้น

No.4/4พระราชานุสาวรีย์เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร
พระราชานุสาวรีย์เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร
พระราชานุสาวรีย์เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร พระราชานุสาวรีย์เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร
อ.วังชิ้น ต.วังชิ้น