https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองยะลา

No.1/13น้ำตกบูตง
น้ำตกบูตง
น้ำตกบูตง น้ำตกบูตง
อ.เมืองยะลา ต.สะเตง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเบตง

No.2/13น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9
น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9
น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9
อ.เบตง ต.เบตง

No.3/13น้ำตกนากอเล็ก
น้ำตกนากอเล็ก
น้ำตกนากอเล็ก น้ำตกนากอเล็ก
อ.เบตง ต.เบตง

No.4/13น้ำตกโต๊ะโม๊ะ
น้ำตกโต๊ะโม๊ะ
น้ำตกโต๊ะโม๊ะ น้ำตกโต๊ะโม๊ะ
อ.เบตง ต.เบตง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบันนังสตา

No.5/13น้ำตกสุขทาลัย (น้ำตกกือลอง)
น้ำตกสุขทาลัย (น้ำตกกือลอง)
น้ำตกสุขทาลัย (น้ำตกกือลอง) น้ำตกสุขทาลัย (น้ำตกกือลอง)
อ.บันนังสตา ต.บันนังสตา

No.6/13น้ำตกอินทสร
น้ำตกอินทสร
น้ำตกอินทสร น้ำตกอินทสร
อ.บันนังสตา ต.บันนังสตา

https://www.lovethailand.org/อำเภอธารโต

No.7/13น้ำตกธารโต
น้ำตกธารโต
น้ำตกธารโต น้ำตกธารโต
อ.ธารโต ต.ธารโต

No.8/13น้ำตกละอองรุ้ง
น้ำตกละอองรุ้ง
น้ำตกละอองรุ้ง น้ำตกละอองรุ้ง
อ.ธารโต ต.ธารโต

No.9/13น้ำตกซาไก
น้ำตกซาไก
น้ำตกซาไก น้ำตกซาไก
อ.ธารโต ต.ธารโต

No.10/13น้ำตกคอกช้าง
น้ำตกคอกช้าง
น้ำตกคอกช้าง น้ำตกคอกช้าง
อ.ธารโต ต.ธารโต

https://www.lovethailand.org/อำเภอรามัน

No.11/13น้ำตกบูเก๊ะปิโล (น้ำตกตะวันรัศมี)
น้ำตกบูเก๊ะปิโล (น้ำตกตะวันรัศมี)
น้ำตกบูเก๊ะปิโล (น้ำตกตะวันรัศมี) น้ำตกบูเก๊ะปิโล (น้ำตกตะวันรัศมี)
อ.รามัน ต.กายูบอเกาะ

No.12/13น้ำตกลาตอมูซอ
น้ำตกลาตอมูซอ
น้ำตกลาตอมูซอ น้ำตกลาตอมูซอ
อ.รามัน ต.กายูบอเกาะ

No.13/13น้ำตกบือยอง
น้ำตกบือยอง
น้ำตกบือยอง น้ำตกบือยอง
อ.รามัน ต.กายูบอเกาะ