https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองยะลา

No.1/5เขื่อนลำพะยา
เขื่อนลำพะยา
เขื่อนลำพะยา เขื่อนลำพะยา
อ.เมืองยะลา ต.สะเตง

No.2/5บึงบองอ
บึงบองอ
บึงบองอ บึงบองอ
อ.เมืองยะลา ต.สะเตง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบันนังสตา

No.3/5เขื่อนบางลาง
เขื่อนบางลาง
เขื่อนบางลาง เขื่อนบางลาง
อ.บันนังสตา ต.บันนังสตา

https://www.lovethailand.org/อำเภอธารโต

No.4/5ทะเลสาบธารโต
ทะเลสาบธารโต
ทะเลสาบธารโต ทะเลสาบธารโต
อ.ธารโต ต.ธารโต

https://www.lovethailand.org/อำเภอยะหา

No.5/5เขื่อนดินบ้านตันหยง
เขื่อนดินบ้านตันหยง
เขื่อนดินบ้านตันหยง เขื่อนดินบ้านตันหยง
อ.ยะหา ต.ยะหา