https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองยะลา

No.1/3ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
อ.เมืองยะลา ต.สะเตง

No.2/3ศาลเจ้าเค่งฮุดจี่
ศาลเจ้าเค่งฮุดจี่
ศาลเจ้าเค่งฮุดจี่ ศาลเจ้าเค่งฮุดจี่
อ.เมืองยะลา ต.สะเตง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเบตง

No.3/3พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ
พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ
พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ
อ.เบตง ต.เบตง