https://www.lovethailand.org/อำเภอกันตัง

No.1/2พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
อ.กันตัง ต.กันตัง

https://www.lovethailand.org/อำเภอสิเกา

No.2/2พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล
อ.สิเกา ต.บ่อหิน