https://www.lovethailand.org/อำเภอย่านตาขาว

No.1/5ป่าชุมชนทุ่งตะเซะ
ป่าชุมชนทุ่งตะเซะ
ป่าชุมชนทุ่งตะเซะ ป่าชุมชนทุ่งตะเซะ
อ.ย่านตาขาว ต.ย่านตาขาว

https://www.lovethailand.org/อำเภอวังวิเศษ

No.2/5กลองยาวทุ่งใหญ่สามัคคี
กลองยาวทุ่งใหญ่สามัคคี
กลองยาวทุ่งใหญ่สามัคคี กลองยาวทุ่งใหญ่สามัคคี
อ.วังวิเศษ ต.เขาวิเศษ

No.3/5ป่าชุมชนหมู่2
ป่าชุมชนหมู่2
ป่าชุมชนหมู่2 ป่าชุมชนหมู่2
อ.วังวิเศษ ต.เขาวิเศษ

https://www.lovethailand.org/อำเภอนาโยง

No.4/5กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
อ.นาโยง ต.นาโยงเหนือ

No.5/5ชุมชนอนุรักษ์ป่าสาคู
ชุมชนอนุรักษ์ป่าสาคู
ชุมชนอนุรักษ์ป่าสาคู ชุมชนอนุรักษ์ป่าสาคู
อ.นาโยง ต.นาโยงเหนือ