https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองตรัง

No.1/7ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย
ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย
ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย
อ.เมืองตรัง ต.ทับเที่ยง

No.2/7ทวดลานหิน
ทวดลานหิน
ทวดลานหิน ทวดลานหิน
อ.เมืองตรัง ต.ทับเที่ยง

https://www.lovethailand.org/อำเภอกันตัง

No.3/7โรงพระ
โรงพระ
โรงพระ โรงพระ
อ.กันตัง ต.กันตัง

No.4/7ศาลหลักเมืองโบราณ
ศาลหลักเมืองโบราณ
ศาลหลักเมืองโบราณ ศาลหลักเมืองโบราณ
อ.กันตัง ต.กันตัง

No.5/7ศาลหลักเมืองตรัง
ศาลหลักเมืองตรัง
ศาลหลักเมืองตรัง ศาลหลักเมืองตรัง
อ.กันตัง ต.กันตัง

https://www.lovethailand.org/อำเภอวังวิเศษ

No.6/7สำนักสงฆ์ควนปลวกล้อน
สำนักสงฆ์ควนปลวกล้อน
สำนักสงฆ์ควนปลวกล้อน สำนักสงฆ์ควนปลวกล้อน
อ.วังวิเศษ ต.เขาวิเศษ

https://www.lovethailand.org/อำเภอนาโยง

No.7/7พระจุฬามณีฉัพพรรณรังสีเจดีย์แก้ว
พระจุฬามณีฉัพพรรณรังสีเจดีย์แก้ว
พระจุฬามณีฉัพพรรณรังสีเจดีย์แก้ว พระจุฬามณีฉัพพรรณรังสีเจดีย์แก้ว
อ.นาโยง ต.นาโยงเหนือ