https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองตรัง

No.1/2อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ นคร)
อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ นคร)
อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ นคร) อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ นคร)
อ.เมืองตรัง ต.ทับเที่ยง

https://www.lovethailand.org/อำเภอกันตัง

No.2/2ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย
ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย
ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย
อ.กันตัง ต.กันตัง