https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

No.1/11คลองร้อยสาย
คลองร้อยสาย
คลองร้อยสาย คลองร้อยสาย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด

No.2/11บึงขุนทะเล
บึงขุนทะเล
บึงขุนทะเล บึงขุนทะเล
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด

No.3/11ปากน้ำตาปี
ปากน้ำตาปี
ปากน้ำตาปี ปากน้ำตาปีปากน้ำตาปี
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด

https://www.lovethailand.org/อำเภอกาญจนดิษฐ์

No.4/11หนองใหญ่
หนองใหญ่
หนองใหญ่ หนองใหญ่
อ.กาญจนดิษฐ์ ต.ท่าทองใหม่

https://www.lovethailand.org/อำเภอคีรีรัฐนิคม

No.5/11หารฉมัน
หารฉมัน
หารฉมัน หารฉมัน
อ.คีรีรัฐนิคม ต.ท่าขนอน

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านนาสาร

No.6/11หนองไทร
หนองไทร
หนองไทร หนองไทร
อ.บ้านนาสาร ต.นาสาร

https://www.lovethailand.org/อำเภอเคียนซา

No.7/11แม่น้ำตาปี
แม่น้ำตาปี
แม่น้ำตาปี แม่น้ำตาปี
อ.เคียนซา ต.เคียนซา

No.8/11แพไม้ไผ่ ริมแม่น้ำตาปี
แพไม้ไผ่ ริมแม่น้ำตาปี
แพไม้ไผ่ ริมแม่น้ำตาปี แพไม้ไผ่ ริมแม่น้ำตาปี
อ.เคียนซา ต.เคียนซา

https://www.lovethailand.org/อำเภอพระแสง

No.9/11หนอง อุโบสถ
หนอง อุโบสถ
หนอง อุโบสถ หนอง อุโบสถ
อ.พระแสง ต.อิปัน

No.10/11ลำธารบางสวรรค์
ลำธารบางสวรรค์
ลำธารบางสวรรค์ ลำธารบางสวรรค์
อ.พระแสง ต.อิปัน

https://www.lovethailand.org/อำเภอพุนพิน

No.11/11ป่าพรุหนองแท่นแก้ว
ป่าพรุหนองแท่นแก้ว
ป่าพรุหนองแท่นแก้ว ป่าพรุหนองแท่นแก้ว
อ.พุนพิน ต.ท่าข้าม