https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

No.1/8พระธาตุศรีสุราษฎร์
พระธาตุศรีสุราษฎร์
พระธาตุศรีสุราษฎร์ พระธาตุศรีสุราษฎร์
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด

No.2/8ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี
ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี
ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด

https://www.lovethailand.org/อำเภอเกาะสมุย

No.3/8พระธาตุหินงู
พระธาตุหินงู
พระธาตุหินงู พระธาตุหินงู
อ.เกาะสมุย ต.อ่างทอง

No.4/8พระพุทธบาทเขาเล่
พระพุทธบาทเขาเล่
พระพุทธบาทเขาเล่ พระพุทธบาทเขาเล่
อ.เกาะสมุย ต.อ่างทอง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเกาะพะงัน

No.5/8พระพุทธบาทจำลองบนภูเขา
พระพุทธบาทจำลองบนภูเขา
พระพุทธบาทจำลองบนภูเขา พระพุทธบาทจำลองบนภูเขา
อ.เกาะพะงัน ต.เกาะพะงัน

No.6/8ศาลเจ้าแม่กวนอิม
ศาลเจ้าแม่กวนอิม
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้าแม่กวนอิม
อ.เกาะพะงัน ต.เกาะพะงัน

No.7/8พระเจดีย์ภูเขาน้อย
พระเจดีย์ภูเขาน้อย
พระเจดีย์ภูเขาน้อย พระเจดีย์ภูเขาน้อย
อ.เกาะพะงัน ต.เกาะพะงัน

https://www.lovethailand.org/อำเภอพระแสง

No.8/8สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว สระแก้ว
อ.พระแสง ต.อิปัน