https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

No.1/10คลองร้อยสาย
คลองร้อยสาย
คลองร้อยสาย คลองร้อยสาย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด

No.2/10บึงขุนทะเล
บึงขุนทะเล
บึงขุนทะเล บึงขุนทะเล
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด

No.3/10ปากน้ำตาปี
ปากน้ำตาปี
ปากน้ำตาปี ปากน้ำตาปีปากน้ำตาปี
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด

https://www.lovethailand.org/อำเภอกาญจนดิษฐ์

No.4/10หนองใหญ่
หนองใหญ่
หนองใหญ่ หนองใหญ่
อ.กาญจนดิษฐ์ ต.ท่าทองใหม่

https://www.lovethailand.org/อำเภอคีรีรัฐนิคม

No.5/10หารฉมัน
หารฉมัน
หารฉมัน หารฉมัน
อ.คีรีรัฐนิคม ต.ท่าขนอน

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านนาสาร

No.6/10หนองไทร
หนองไทร
หนองไทร หนองไทร
อ.บ้านนาสาร ต.นาสาร

https://www.lovethailand.org/อำเภอเคียนซา

No.7/10แม่น้ำตาปี
แม่น้ำตาปี
แม่น้ำตาปี แม่น้ำตาปี
อ.เคียนซา ต.เคียนซา

https://www.lovethailand.org/อำเภอพระแสง

No.8/10หนอง อุโบสถ
หนอง อุโบสถ
หนอง อุโบสถ หนอง อุโบสถ
อ.พระแสง ต.อิปัน

No.9/10ลำธารบางสวรรค์
ลำธารบางสวรรค์
ลำธารบางสวรรค์ ลำธารบางสวรรค์
อ.พระแสง ต.อิปัน

https://www.lovethailand.org/อำเภอพุนพิน

No.10/10ป่าพรุหนองแท่นแก้ว
ป่าพรุหนองแท่นแก้ว
ป่าพรุหนองแท่นแก้ว ป่าพรุหนองแท่นแก้ว
อ.พุนพิน ต.ท่าข้าม