https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

No.1/6สถานที่ฝึกลิง
สถานที่ฝึกลิง
สถานที่ฝึกลิง สถานที่ฝึกลิง
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด

https://www.lovethailand.org/อำเภอกาญจนดิษฐ์

No.2/6ฟาร์มหอยนางรม
ฟาร์มหอยนางรม
ฟาร์มหอยนางรม ฟาร์มหอยนางรม
อ.กาญจนดิษฐ์ ต.ท่าทองใหม่

No.3/6ศูนย์ฝึกลิงเพื่อการเกษตรกระแดะแจะ
ศูนย์ฝึกลิงเพื่อการเกษตรกระแดะแจะ
ศูนย์ฝึกลิงเพื่อการเกษตรกระแดะแจะ ศูนย์ฝึกลิงเพื่อการเกษตรกระแดะแจะ
อ.กาญจนดิษฐ์ ต.ท่าทองใหม่

https://www.lovethailand.org/อำเภอเกาะสมุย

No.4/6ฟาร์มงูพังกา
ฟาร์มงูพังกา
ฟาร์มงูพังกา ฟาร์มงูพังกาฟาร์มงูพังกา
อ.เกาะสมุย ต.อ่างทอง

No.5/6ฟาร์มจระเข้
ฟาร์มจระเข้
ฟาร์มจระเข้ ฟาร์มจระเข้
อ.เกาะสมุย ต.อ่างทอง

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าฉาง

No.6/6ศูนย์ฝึกลิงคลองไทร
ศูนย์ฝึกลิงคลองไทร
ศูนย์ฝึกลิงคลองไทร ศูนย์ฝึกลิงคลองไทร
อ.ท่าฉาง ต.ท่าฉาง