https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

No.1/6บ้านดอน
บ้านดอน
บ้านดอน บ้านดอน
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด

No.2/6ชุมชนคลองน้อย
ชุมชนคลองน้อย
ชุมชนคลองน้อย ชุมชนคลองน้อย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด

No.3/6บ้านบางโพธิ์
บ้านบางโพธิ์
บ้านบางโพธิ์ บ้านบางโพธิ์
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด

https://www.lovethailand.org/อำเภอกาญจนดิษฐ์

No.4/6บ้านท่าโพธิ์
บ้านท่าโพธิ์
บ้านท่าโพธิ์ บ้านท่าโพธิ์
อ.กาญจนดิษฐ์ ต.ท่าทองใหม่

https://www.lovethailand.org/อำเภอเกาะพะงัน

No.5/6บ้านโฉลกหลำ
บ้านโฉลกหลำ
บ้านโฉลกหลำ บ้านโฉลกหลำ
อ.เกาะพะงัน ต.เกาะพะงัน

https://www.lovethailand.org/อำเภอไชยา

No.6/6หมู่บ้านพุมเรียง และแหลมโพธิ์
หมู่บ้านพุมเรียง และแหลมโพธิ์
หมู่บ้านพุมเรียง และแหลมโพธิ์ หมู่บ้านพุมเรียง และแหลมโพธิ์
อ.ไชยา ต.ตลาดไชยา