https://www.lovethailand.org/อำเภอกาญจนดิษฐ์

No.1/18ถ้ำแม่นางเภา
ถ้ำแม่นางเภา
ถ้ำแม่นางเภา ถ้ำแม่นางเภา
อ.กาญจนดิษฐ์ ต.ท่าทองใหม่

No.2/18ถ้ำเพชรพนมวัง
ถ้ำเพชรพนมวัง
ถ้ำเพชรพนมวัง ถ้ำเพชรพนมวัง
อ.กาญจนดิษฐ์ ต.ท่าทองใหม่

No.3/18ถ้ำคูหา
ถ้ำคูหา
ถ้ำคูหา ถ้ำคูหา
อ.กาญจนดิษฐ์ ต.ท่าทองใหม่

No.4/18ถ้ำน้ำทิพย์
ถ้ำน้ำทิพย์
ถ้ำน้ำทิพย์ ถ้ำน้ำทิพย์
อ.กาญจนดิษฐ์ ต.ท่าทองใหม่

No.5/18ถ้ำนางเอื้อย
ถ้ำนางเอื้อย
ถ้ำนางเอื้อย ถ้ำนางเอื้อย
อ.กาญจนดิษฐ์ ต.ท่าทองใหม่

No.6/18ถ้ำทองดี
ถ้ำทองดี
ถ้ำทองดี ถ้ำทองดี
อ.กาญจนดิษฐ์ ต.ท่าทองใหม่

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าชนะ

No.7/18ถ้ำเขาเพ-ลา
ถ้ำเขาเพ-ลา
ถ้ำเขาเพ-ลา ถ้ำเขาเพ-ลา
อ.ท่าชนะ ต.ท่าชนะ

No.8/18ถ้ำลึก เขาข่า
ถ้ำลึก เขาข่า
ถ้ำลึก เขาข่า ถ้ำลึก เขาข่า
อ.ท่าชนะ ต.ท่าชนะ

https://www.lovethailand.org/อำเภอคีรีรัฐนิคม

No.9/18ถ้ำเบื้องแบบ
ถ้ำเบื้องแบบ
ถ้ำเบื้องแบบ ถ้ำเบื้องแบบ
อ.คีรีรัฐนิคม ต.ท่าขนอน

No.10/18ถ้ำหนองไหล
ถ้ำหนองไหล
ถ้ำหนองไหล ถ้ำหนองไหล
อ.คีรีรัฐนิคม ต.ท่าขนอน

https://www.lovethailand.org/อำเภอพนม

No.11/18ถ้ำค้างคาว
ถ้ำค้างคาว
ถ้ำค้างคาว ถ้ำค้างคาว
อ.พนม ต.พนม

No.12/18ถ้ำประกายเพชร
ถ้ำประกายเพชร
ถ้ำประกายเพชร ถ้ำประกายเพชร
อ.พนม ต.พนม

No.13/18ถ้ำเขาวง
ถ้ำเขาวง
ถ้ำเขาวง ถ้ำเขาวง
อ.พนม ต.พนม

No.14/18ถ้ำพระศรีสุก
ถ้ำพระศรีสุก
ถ้ำพระศรีสุก ถ้ำพระศรีสุก
อ.พนม ต.พนม

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านนาสาร

No.15/18ถ้ำขมิ้น
ถ้ำขมิ้น
ถ้ำขมิ้น ถ้ำขมิ้น
อ.บ้านนาสาร ต.นาสาร

https://www.lovethailand.org/อำเภอเวียงสระ

No.16/18ถ้ำมูลค้างคาว
ถ้ำมูลค้างคาว
ถ้ำมูลค้างคาว ถ้ำมูลค้างคาว
อ.เวียงสระ ต.เวียงสระ

https://www.lovethailand.org/อำเภอพระแสง

No.17/18ถ้ำเขาพระ
ถ้ำเขาพระ
ถ้ำเขาพระ ถ้ำเขาพระ
อ.พระแสง ต.อิปัน

https://www.lovethailand.org/อำเภอชัยบุรี

No.18/18ถ้ำหอม
ถ้ำหอม
ถ้ำหอม ถ้ำหอม
อ.ชัยบุรี ต.สองแพรก