https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสงขลา

No.1/3ประเพณีลอยแพ
ประเพณีลอยแพ
ประเพณีลอยแพ ประเพณีลอยแพ
อ.เมืองสงขลา ต.บ่อยาง

No.2/3หามเริน
หามเริน
หามเริน หามเริน
อ.เมืองสงขลา ต.บ่อยาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอสิงหนคร

No.3/3ประเพณีแต่งงานกับนางไม้
ประเพณีแต่งงานกับนางไม้
ประเพณีแต่งงานกับนางไม้ ประเพณีแต่งงานกับนางไม้
อ.สิงหนคร ต.ชิงโค