https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสงขลา

No.1/13แหลมสนอ่อน
แหลมสนอ่อน
แหลมสนอ่อน แหลมสนอ่อน
อ.เมืองสงขลา ต.บ่อยาง

No.2/13แหลมสมิหลา
แหลมสมิหลา
แหลมสมิหลา แหลมสมิหลาแหลมสมิหลา
อ.เมืองสงขลา ต.บ่อยาง

No.3/13ชายหาดบ้านบ่ออิฐ
ชายหาดบ้านบ่ออิฐ
ชายหาดบ้านบ่ออิฐ ชายหาดบ้านบ่ออิฐ
อ.เมืองสงขลา ต.บ่อยาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอสทิงพระ

No.4/13หาดสทิงพระ
หาดสทิงพระ
หาดสทิงพระ หาดสทิงพระหาดสทิงพระ
อ.สทิงพระ ต.จะทิ้งพระ

No.5/13ชายทะเลชุมพล
ชายทะเลชุมพล
ชายทะเลชุมพล ชายทะเลชุมพล
อ.สทิงพระ ต.จะทิ้งพระ

https://www.lovethailand.org/อำเภอจะนะ

No.6/13หาดสะกอม
หาดสะกอม
หาดสะกอม หาดสะกอม
อ.จะนะ ต.บ้านนา

https://www.lovethailand.org/อำเภอเทพา

No.7/13หาดสร้อยสวรรค์
หาดสร้อยสวรรค์
หาดสร้อยสวรรค์ หาดสร้อยสวรรค์หาดสร้อยสวรรค์
อ.เทพา ต.เทพา

https://www.lovethailand.org/อำเภอควนเนียง

No.8/13หาดปากบางภูมิ
หาดปากบางภูมิ
หาดปากบางภูมิ หาดปากบางภูมิ
อ.ควนเนียง ต.รัตภูมิ

https://www.lovethailand.org/อำเภอสิงหนคร

No.9/13หาดทรายแก้ว
หาดทรายแก้ว
หาดทรายแก้ว หาดทรายแก้วหาดทรายแก้ว
อ.สิงหนคร ต.ชิงโค

No.10/13หาดม่วงงาม
หาดม่วงงาม
หาดม่วงงาม หาดม่วงงามหาดม่วงงาม
อ.สิงหนคร ต.ชิงโค

No.11/13หาดจันทร์สว่าง
หาดจันทร์สว่าง
หาดจันทร์สว่าง หาดจันทร์สว่าง
อ.สิงหนคร ต.ชิงโค

No.12/13หาดบางหอย
หาดบางหอย
หาดบางหอย หาดบางหอย
อ.สิงหนคร ต.ชิงโค

No.13/13หาดเพชรลีลาศ
หาดเพชรลีลาศ
หาดเพชรลีลาศ หาดเพชรลีลาศ
อ.สิงหนคร ต.ชิงโค