https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสงขลา

No.1/6สวนเสรี
สวนเสรี
สวนเสรี สวนเสรี
อ.เมืองสงขลา ต.บ่อยาง

No.2/6สวนป๋าเปรม
สวนป๋าเปรม
สวนป๋าเปรม สวนป๋าเปรม
อ.เมืองสงขลา ต.บ่อยาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอจะนะ

No.3/6ฟาร์มนกเขาชวา (นกเขาเล็ก)
ฟาร์มนกเขาชวา (นกเขาเล็ก)
ฟาร์มนกเขาชวา (นกเขาเล็ก) ฟาร์มนกเขาชวา (นกเขาเล็ก)
อ.จะนะ ต.บ้านนา

https://www.lovethailand.org/อำเภอหาดใหญ่

No.4/6สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ ต.หาดใหญ่

No.5/6สวนสาธารณะพรุค้างคาว
สวนสาธารณะพรุค้างคาว
สวนสาธารณะพรุค้างคาว สวนสาธารณะพรุค้างคาว
อ.หาดใหญ่ ต.หาดใหญ่

No.6/6สวนสาธารณะบึงโล๊ะส้าน
สวนสาธารณะบึงโล๊ะส้าน
สวนสาธารณะบึงโล๊ะส้าน สวนสาธารณะบึงโล๊ะส้าน
อ.หาดใหญ่ ต.หาดใหญ่