https://www.lovethailand.org/อำเภอนาทวี

No.1/5ชลประทานนาทวี (ฝายน้ำล้น)
ชลประทานนาทวี (ฝายน้ำล้น)
ชลประทานนาทวี (ฝายน้ำล้น) ชลประทานนาทวี (ฝายน้ำล้น)
อ.นาทวี ต.นาทวี

https://www.lovethailand.org/อำเภอเทพา

No.2/5หัวเขื่อนตำบลสะกอม
หัวเขื่อนตำบลสะกอม
หัวเขื่อนตำบลสะกอม หัวเขื่อนตำบลสะกอม
อ.เทพา ต.เทพา

https://www.lovethailand.org/อำเภอสะเดา

No.3/5อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา
อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา
อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา
อ.สะเดา ต.สะเดา

https://www.lovethailand.org/อำเภอสิงหนคร

No.4/5ทะเลสาบสงขลา
ทะเลสาบสงขลา
ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลาทะเลสาบสงขลา
อ.สิงหนคร ต.ชิงโค

https://www.lovethailand.org/อำเภอคลองหอยโข่ง

No.5/5อ่างเก็บน้ำคลองหลา
อ่างเก็บน้ำคลองหลา
อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ่างเก็บน้ำคลองหลา
อ.คลองหอยโข่ง ต.คลองหอยโข่ง