https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสตูล

No.1/4สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง
สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง
สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง
อ.เมืองสตูล ต.พิมาน

https://www.lovethailand.org/อำเภอละงู

No.2/4สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง
อ.ละงู ต.กำแพง

https://www.lovethailand.org/อำเภอทุ่งหว้า

No.3/4สวนสาธารณะเขานางดำ
สวนสาธารณะเขานางดำ
สวนสาธารณะเขานางดำ สวนสาธารณะเขานางดำ
อ.ทุ่งหว้า ต.ทุ่งหว้า

No.4/4อุทยานธรณีสตูล
อุทยานธรณีสตูล
อุทยานธรณีสตูล อุทยานธรณีสตูล
อ.ทุ่งหว้า ต.ทุ่งหว้า