https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองระนอง

No.1/2พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)
พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)
พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)
อ.เมืองระนอง ต.เขานิเวศน์

No.2/2ตำหนักเขาน้อย
ตำหนักเขาน้อย
ตำหนักเขาน้อย ตำหนักเขาน้อย
อ.เมืองระนอง ต.เขานิเวศน์