https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองระนอง

No.1/2อนุสาวรีย์คอซู้เจียง ณ ระนอง
อนุสาวรีย์คอซู้เจียง ณ ระนอง
อนุสาวรีย์คอซู้เจียง ณ ระนอง อนุสาวรีย์คอซู้เจียง ณ ระนอง
อ.เมืองระนอง ต.เขานิเวศน์

https://www.lovethailand.org/อำเภอกระบุรี

No.2/2ศิลาสลักพระปรมาภิไธย
ศิลาสลักพระปรมาภิไธย
ศิลาสลักพระปรมาภิไธย ศิลาสลักพระปรมาภิไธย
อ.กระบุรี ต.น้ำจืด