https://www.lovethailand.org/อำเภอกะทู้

No.1/5น้ำตกกะทู้
น้ำตกกะทู้
น้ำตกกะทู้ น้ำตกกะทู้
อ.กะทู้ ต.กะทู้

No.2/5น้ำตก ร.6
น้ำตก ร.6
น้ำตก ร.6 น้ำตก ร.6
อ.กะทู้ ต.กะทู้

No.3/5น้ำตกบางหวาน
น้ำตกบางหวาน
น้ำตกบางหวาน น้ำตกบางหวาน
อ.กะทู้ ต.กะทู้

https://www.lovethailand.org/อำเภอถลาง

No.4/5น้ำตกโตนต้นไทร
น้ำตกโตนต้นไทร
น้ำตกโตนต้นไทร น้ำตกโตนต้นไทร
อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี

No.5/5น้ำตกบางแป
น้ำตกบางแป
น้ำตกบางแป น้ำตกบางแป
อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี