https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองภูเก็ต

No.1/11ศาลเจ้าแสงธรรม
ศาลเจ้าแสงธรรม
ศาลเจ้าแสงธรรม ศาลเจ้าแสงธรรม
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

No.2/11ศาลเจ้าปุดจ้อ
ศาลเจ้าปุดจ้อ
ศาลเจ้าปุดจ้อ ศาลเจ้าปุดจ้อศาลเจ้าปุดจ้อ
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

No.3/11ศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย
ศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย
ศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย ศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

No.4/11ศาลเจ้าบางเหนียว
ศาลเจ้าบางเหนียว
ศาลเจ้าบางเหนียว ศาลเจ้าบางเหนียว
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

No.5/11ศาลเจ้ากวนอู
ศาลเจ้ากวนอู
ศาลเจ้ากวนอู ศาลเจ้ากวนอู
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

No.6/11ศาลเจ้ายกเค่เก้ง
ศาลเจ้ายกเค่เก้ง
ศาลเจ้ายกเค่เก้ง ศาลเจ้ายกเค่เก้ง
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

https://www.lovethailand.org/อำเภอกะทู้

No.7/11ศาลเจ้ากะทู้
ศาลเจ้ากะทู้
ศาลเจ้ากะทู้ ศาลเจ้ากะทู้
อ.กะทู้ ต.กะทู้

No.8/11ศาลเจ้าปุนเถ่ากง
ศาลเจ้าปุนเถ่ากง
ศาลเจ้าปุนเถ่ากง ศาลเจ้าปุนเถ่ากง
อ.กะทู้ ต.กะทู้

https://www.lovethailand.org/อำเภอถลาง

No.9/11อนุสาวรีย์หลวงพ่อหนังเสือ
อนุสาวรีย์หลวงพ่อหนังเสือ
อนุสาวรีย์หลวงพ่อหนังเสือ อนุสาวรีย์หลวงพ่อหนังเสือ
อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี

No.10/11ศาลเจ้าท่าเรือ
ศาลเจ้าท่าเรือ
ศาลเจ้าท่าเรือ ศาลเจ้าท่าเรือ
อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี

No.11/11ศาลเจ้าลิ่มไท้ซู้
ศาลเจ้าลิ่มไท้ซู้
ศาลเจ้าลิ่มไท้ซู้ ศาลเจ้าลิ่มไท้ซู้
อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี