https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองภูเก็ต

No.1/8ตึกโบราณสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส
ตึกโบราณสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส
ตึกโบราณสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ตึกโบราณสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสตึกโบราณสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

No.2/8สะพานหิน
สะพานหิน
สะพานหิน สะพานหินสะพานหิน
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

No.3/8อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง)
อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง)
อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง)
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

https://www.lovethailand.org/อำเภอถลาง

No.4/8บ้านพระยาวิชิตสงคราม
บ้านพระยาวิชิตสงคราม
บ้านพระยาวิชิตสงคราม บ้านพระยาวิชิตสงคราม
อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี

No.5/8อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์ และท้าวศรีสุนทร
อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์ และท้าวศรีสุนทร
อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์ และท้าวศรีสุนทร อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์ และท้าวศรีสุนทรอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์ และท้าวศรีสุนทร
อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี

No.6/8ประตูเมืองสู่ภูเก็ต
ประตูเมืองสู่ภูเก็ต
ประตูเมืองสู่ภูเก็ต ประตูเมืองสู่ภูเก็ต
อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี

No.7/8สะพานสารสิน
สะพานสารสิน
สะพานสารสิน สะพานสารสินสะพานสารสิน
อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี

No.8/8ประตูเมืองภูเก็ต
ประตูเมืองภูเก็ต
ประตูเมืองภูเก็ต ประตูเมืองภูเก็ต
อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี