https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพะเยา

No.1/3บึงบัว
บึงบัว
บึงบัว บึงบัวบึงบัว
อ.เมืองพะเยา ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอปง

No.2/3จุดเริ่มต้นแม่น้ำยม
จุดเริ่มต้นแม่น้ำยม
จุดเริ่มต้นแม่น้ำยม จุดเริ่มต้นแม่น้ำยมจุดเริ่มต้นแม่น้ำยม
อ.ปง ต.ปง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ใจ

No.3/3หนองเล็งทราย
หนองเล็งทราย
หนองเล็งทราย หนองเล็งทราย
อ.แม่ใจ ต.แม่ใจ