https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพะเยา

No.1/8น้ำตกขุนต๊ำ
น้ำตกขุนต๊ำ
น้ำตกขุนต๊ำ น้ำตกขุนต๊ำ
อ.เมืองพะเยา ต.เวียง

No.2/8น้ำตกจำปาทอง
น้ำตกจำปาทอง
น้ำตกจำปาทอง น้ำตกจำปาทอง
อ.เมืองพะเยา ต.เวียง

No.3/8น้ำตกห้วยทรายแดง
น้ำตกห้วยทรายแดง
น้ำตกห้วยทรายแดง น้ำตกห้วยทรายแดง
อ.เมืองพะเยา ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงคำ

No.4/8น้ำตกน้ำมิน
น้ำตกน้ำมิน
น้ำตกน้ำมิน น้ำตกน้ำมิน
อ.เชียงคำ ต.หย่วน

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงม่วน

No.5/8น้ำตกธารสวรรค์
น้ำตกธารสวรรค์
น้ำตกธารสวรรค์ น้ำตกธารสวรรค์
อ.เชียงม่วน ต.เชียงม่วน

No.6/8น้ำตกตาดปู่เข่ง
น้ำตกตาดปู่เข่ง
น้ำตกตาดปู่เข่ง น้ำตกตาดปู่เข่ง
อ.เชียงม่วน ต.เชียงม่วน

No.7/8น้ำตกห้วยต้นผึ้ง
น้ำตกห้วยต้นผึ้ง
น้ำตกห้วยต้นผึ้ง น้ำตกห้วยต้นผึ้ง
อ.เชียงม่วน ต.เชียงม่วน

https://www.lovethailand.org/อำเภอปง

No.8/8น้ำตกวังพญานาค
น้ำตกวังพญานาค
น้ำตกวังพญานาค น้ำตกวังพญานาค
อ.ปง ต.ปง