https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพะเยา

No.1/5พระพุทธรูปหินทราย
พระพุทธรูปหินทราย
พระพุทธรูปหินทราย พระพุทธรูปหินทราย
อ.เมืองพะเยา ต.เวียง

No.2/5ศาลหลักเมืองพะเยา
ศาลหลักเมืองพะเยา
ศาลหลักเมืองพะเยา ศาลหลักเมืองพะเยา
อ.เมืองพะเยา ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอจุน

No.3/5พระธาตุหงส์หิน
พระธาตุหงส์หิน
พระธาตุหงส์หิน พระธาตุหงส์หิน
อ.จุน ต.ห้วยข้าวก่ำ

No.4/5พระธาตุคีรีศรีเวียงลอ
พระธาตุคีรีศรีเวียงลอ
พระธาตุคีรีศรีเวียงลอ พระธาตุคีรีศรีเวียงลอ
อ.จุน ต.ห้วยข้าวก่ำ

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงม่วน

No.5/5พระธาตุภูปอ
พระธาตุภูปอ
พระธาตุภูปอ พระธาตุภูปอ
อ.เชียงม่วน ต.เชียงม่วน