https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพะเยา

No.1/4บ้านโบราณอายุร้อยปีริมกว๊านพะเยา
บ้านโบราณอายุร้อยปีริมกว๊านพะเยา
บ้านโบราณอายุร้อยปีริมกว๊านพะเยา บ้านโบราณอายุร้อยปีริมกว๊านพะเยา
อ.เมืองพะเยา ต.เวียง

No.2/4โบราณสถานบ้านร่องไฮ
โบราณสถานบ้านร่องไฮ
โบราณสถานบ้านร่องไฮ โบราณสถานบ้านร่องไฮ
อ.เมืองพะเยา ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอจุน

No.3/4โบราณสถานเวียงลอ
โบราณสถานเวียงลอ
โบราณสถานเวียงลอ โบราณสถานเวียงลอ
อ.จุน ต.ห้วยข้าวก่ำ

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ใจ

No.4/4เวียงห้าว
เวียงห้าว
เวียงห้าว เวียงห้าว
อ.แม่ใจ ต.แม่ใจ