https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพะเยา

No.1/5อุทยานวังมัจฉา
อุทยานวังมัจฉา
อุทยานวังมัจฉา อุทยานวังมัจฉา
อ.เมืองพะเยา ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอจุน

No.2/5แหล่งเพาะพันธุ์ปลา และอนุรักษ์ปลาหน้าวัด
แหล่งเพาะพันธุ์ปลา และอนุรักษ์ปลาหน้าวัด
แหล่งเพาะพันธุ์ปลา และอนุรักษ์ปลาหน้าวัด แหล่งเพาะพันธุ์ปลา และอนุรักษ์ปลาหน้าวัด
อ.จุน ต.ห้วยข้าวก่ำ

No.3/5ป่าใหญ่เคียนงาม
ป่าใหญ่เคียนงาม
ป่าใหญ่เคียนงาม ป่าใหญ่เคียนงาม
อ.จุน ต.ห้วยข้าวก่ำ

No.4/5ถนนดอกทองกวาว
ถนนดอกทองกวาว
ถนนดอกทองกวาว ถนนดอกทองกวาว
อ.จุน ต.ห้วยข้าวก่ำ

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงม่วน

No.5/5เหมืองเชียงม่วน
เหมืองเชียงม่วน
เหมืองเชียงม่วน เหมืองเชียงม่วน
อ.เชียงม่วน ต.เชียงม่วน