https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพัทลุง

No.1/5คลองปากประ
คลองปากประ
คลองปากประ คลองปากประ
อ.เมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์

No.2/5หารควนถบ
หารควนถบ
หารควนถบ หารควนถบ
อ.เมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์

https://www.lovethailand.org/อำเภอกงหรา

No.3/5พรุนาแด้
พรุนาแด้
พรุนาแด้ พรุนาแด้
อ.กงหรา ต.กงหรา

https://www.lovethailand.org/อำเภอควนขนุน

No.4/5ทะเลน้อย
ทะเลน้อย
ทะเลน้อย ทะเลน้อยทะเลน้อย
อ.ควนขนุน ต.ควนขนุน

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางแก้ว

No.5/5คลองหูแร่
คลองหูแร่
คลองหูแร่ คลองหูแร่คลองหูแร่
อ.บางแก้ว ต.ท่ามะเดื่อ