https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพัทลุง

No.1/4สวนป่านาโอ่
สวนป่านาโอ่
สวนป่านาโอ่ สวนป่านาโอ่
อ.เมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์

No.2/4สวนป่าโหล๊ะเคียน
สวนป่าโหล๊ะเคียน
สวนป่าโหล๊ะเคียน สวนป่าโหล๊ะเคียน
อ.เมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์

https://www.lovethailand.org/อำเภอควนขนุน

No.3/4นาโปแก
นาโปแก
นาโปแก นาโปแก
อ.ควนขนุน ต.ควนขนุน

https://www.lovethailand.org/อำเภอป่าบอน

No.4/4สวนสละลุงถัน
สวนสละลุงถัน
สวนสละลุงถัน สวนสละลุงถัน
อ.ป่าบอน ต.ป่าบอน