https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพัทลุง

No.1/3สวนป่านาโอ่
สวนป่านาโอ่
สวนป่านาโอ่ สวนป่านาโอ่
อ.เมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์

No.2/3สวนป่าโหล๊ะเคียน
สวนป่าโหล๊ะเคียน
สวนป่าโหล๊ะเคียน สวนป่าโหล๊ะเคียน
อ.เมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์

https://www.lovethailand.org/อำเภอป่าบอน

No.3/3สวนสละลุงถัน
สวนสละลุงถัน
สวนสละลุงถัน สวนสละลุงถัน
อ.ป่าบอน ต.ป่าบอน